• Home
  • Verzuimpreventie

Verzuimpreventie

Verzuimmanagement

Binnen Prevendit werkt het team Arbeid en Gezondheid aan onderzoek en advies op het gebied van ziekteverzuim. Voor een doelgericht verzuimbeleid is geïntegreerde kennis vanuit verschillende disciplines nodig. Ons team Arbeid en Gezondheid brengt kennis samen uit de beleids, organisatie en gezondheidswetenschappen en ervaring van arbo-artsen en paramedici. Samen werken we aan een menselijk en effectief verzuimbeleid voor uw organisatie.

De diensten van Team Arbeid en Gezondheid zijn gebaseerd op vraagstukken waar organisaties voor staan. Veelgehoorde vragen die wij samen met onze opdrachtgevers beantwoorden zijn:

Met welke maatregelen verminder ik het ziekteverzuim?

Wat is een effectieve aanpak van werkdruk?

Hoe creëer ik een gezonder werkklimaat voor mijn personeel?

Waarom is het ziekteverzuim op mijn afdeling zo hoog?

Hoe voorkom ik RSI?

Is een collectieve zorgverzekering mogelijk?

Een laag ziekteverzuim is het resultaat van een duurzaam personeelsbeleid, betrokkenheid van alle medewerkers en duidelijke afspraken omtrent ziekte en verzuim. Prevendit heeft een duidelijk visie op ziekteverzuim waarmee een menselijk en doelmatig beleid gevoerd kan worden en waarbij de kosten voor de zorgverzekering in bedwang kunnen worden gehouden.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim binnen een organisatie is de resultante van een gecompliceerd proces.We onderscheiden drie componenten die bij kunnen dragen aan het ziekteverzuim. Aan de basis van dit proces staat primair de ziekte en/of de stoornis waar de werknemer last van heeft.

Deze ziekte en/of stoornis heeft een wederzijdse beïnvloeding met de tweede component: het welbevinden van de werknemer. Het welbevinden is een heel ruim begrip. Er zijn zeer veel oorzaken te bedenken waardoor iemand “niet lekker in zijn vel zit.” Dit kunnen factoren uit het privé leven zijn, maar ook van de werksituatie. Het kunnen interne factoren zijn zoals iemands persoonlijkheidsprofiel en levensstijl, maar ook externe factoren zoals een moeizame scheiding. Het grootste gedeelte van deze factoren hebben niets met het werk te maken.

Deze eerste twee componenten (ziekte en/of stoornis en welbevinden) leiden niet direct tot ziekteverzuim. Eerst moet de werknemer de afweging maken om wel of niet te gaan werken. Dit noemen we de verzuimbeslissing. Er zijn erg veel factoren die van invloed zijn op de verzuimbeslissing zoals bijvoorbeeld goede collegiale verhoudingen, de beleving van het werk en persoonlijke normen.

Prevendit gebruikt dit model om de verzuimproblematiek voor iedereen inzichtelijk te maken. Door een gedegen onderzoek komen we er achter bij welk van de drie componenten het zwaartepunt van het verzuimprobleem ligt. De aanpak van het verzuim gebeurt daarna met onderstaand schema als richtlijn. Daardoor weet de opdrachtgever waar we aan toe zijn.